Po­li­ty­ka pry­wat­ności

1. Ochrona danych w skrócie "

Informacje ogólne

W niniejszym opracowaniu wyjaśniamy po krótce, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, w momencie kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można zidentyfikować Państwa osobę. Dokładne informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo w naszym Oświadczeniu o ochronie danych, które przedstawiamy poniżej.  

Utrwalanie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za utrwalanie danych na tej stronie internetowej?

Za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej odpowiada jej właściciel. Jego dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób utrwalamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskujemy przede wszystkim przez to, że Państwo sami nam je przekazują. Chodzi tu np. o dane podawane przez Państwa w formularzu kontaktowym.
Inne dane utrwalane są automatycznie poprzez nasze systemy IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny oraz czas wywołania stron). Utrwalanie tych danych odbywa się automatycznie, w momencie kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych zbierana jest w celu zagwarantowania prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy Państwa aktywności jako użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji na temat pochodzenia, odbiorców, a także celu przetwarzania Państwa zgromadzonych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo żądać ich sprostowania, blokowania lub usunięcia. W tym celu, a także w innych kwestiach związanych z ochroną danych, mogą się Państwo zwrócić do nas w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu podanego w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe "

Ochrona danych

Jako administratorzy stron bardzo poważnie traktujemy sprawę ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są poufne i chronione zgodnie z przepisami ustawy ochronie danych, a także zgodnie z zapisami tego Oświadczenia o ochronie danych. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można zidentyfikować Państwa osobę. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Informuje ono także o celu tego procesu.

Chcemy jednocześnie podkreślić, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem e-maili) związane jest z powstaniem luk bezpieczeństwa. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest więc możliwa.

Wskazanie administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych na tej stronie internetowej jest:

IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. Godesberger Allee 142-148
53175 Bonn
telefon: +49 228 9506-0
e-mail: info[at]ijab[dot]de

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów przetwarzania danych możliwych jest jedynie za Państwa wyraźną zgodą. W każdym momencie mają Państwo prawo wycofać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych w okresie przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku naruszenia ochrony danych poszkodowanemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się nasza organizacja. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do zobligowania nas do przekazania danych, które przetwarzamy, automatycznie na podstawie Państwa zgody lub też zgodnie z postanowieniami umowy, sobie lub osobie trzeciej w formacie standardowym, pozwalającym na automatyczne przetwarzanie. Zlecone nam bezpośrednie przekazanie danych do innego administratora nastąpi tak szybko, jak tylko to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i ochrony transferu poufnych treści, jak na przykład Państwa zamówienia lub wysyłane do administratorów pytania, strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo w momencie, gdy w wierszu adresowym przeglądarki “http://” zmieni się na https://, oraz gdy pojawi się tam symbol zamkniętej kłódki.  
W momencie szyfrowania SSL lub TLS przekazywane nam dane nie są widoczne dla osób trzecich.

Informacja, blokowanie, usunięcie

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji na temat zgromadzonych przez nas Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców, a także celu ich przetwarzania, oraz ew. prawo do ich poprawiania, blokowania lub usunięcia. W tym celu, a także w innych kwestiach związanych z danymi osobowymi, mogą się Państwo zwrócić do nas w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu podanego w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym wnosimy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych, udostępnianych w ramach obowiązku sporządzenia stopki redakcyjnej, do przesyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych. Administratorzy stron stanowczo zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku bezpodstawnego przesłania informacji reklamowych, np. jako wiadomości-śmieci (spam).

3. Inspektor ochrony danych "

Ustawowy obowiązek powołania inspektora ochrony danych

Dla naszej organizacji ustanowiliśmy inspektora ochrony danych.
IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Pan Frank Rattmann
Godesberger Allee 142-148
53175 Bonn
telefon: +49 228 9506-110
e-mail: datenschutz[at]ijab[dot]de

 

4. Utrwalanie danych na naszej stronie internetowej "

Pliki logów serwerów (server log files)

Dostawca tych stron internetowych gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach logowania do serwerów, które przekazuje nam automatycznie Państwa przeglądarka internetowa. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • referrer URL, czyli adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany za pomocą odnośnika. 
  • nazwa hosta komputera proszącego o dostęp
  • czas zapytania serwera
  • adres IP

Łączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest planowane. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumowowych.

Formularz kontaktowy

W przypadku złożenia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane u nas w celu opracowania zapytania i ewentualnych pytań dodatkowych. Danych tych nie będziemy przekazywać dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się więc jedynie na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdym momencie mają Państwo prawo wycofać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu prosimy o wysłanie do nas nieformalnej wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, aż zobligują nas Państwo do ich usunięcia, bądź wycofają zgodę na ich przechowywanie, lub też dalsze przechowywanie danych stanie się bezcelowe (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Obligatoryjne regulacje ustawowe – przede wszystkim okresy przechowywania – pozostają tu nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Poprzez rejestrację na naszej stronie internetowej, mogą Państwo korzystać z jej dodatkowych funkcji. Podane przy tym dane wykorzystujemy jedynie w celu umożliwienia korzystania z danej funkcji lub usługi, na którą dokonali Państwo rejestracji. Wymagane podczas rejestracji obowiązkowe dane muszą być kompletne. W przeciwnym razie rejestracja zostanie przez nas odrzucona.

W przypadku pojawienia się ważnych zmian, np. w obrębie funkcji platformy lub w przypadku wprowadzenia niezbędnych zmian technicznych, i tym samym konieczności poinformowania Państwa o nich, skorzystamy z adresu e-mail, podanego przez Państwa podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdym momencie mają Państwo prawo wycofać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu prosimy o wysłanie do nas nieformalnej wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.

Dane utrwalone podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a następnie są usuwane. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.  

Kon­cep­c­ja ochro­ny danych i ety­ki

Nasza koncepcja ochrony danych i etyki zawiera informacje na temat gromadzenia danych, przetwarzania danych osobowych oraz konieczności uzyskania zgody rodziców na badania ankietowe młodzieży poniżej 14 roku życia.

Wzór for­mu­larz wy­raże­nia zgo­dy rod­ziców

W przypadku prowadzenia badań ankietowych przy pomocy narzędzi i-EVAL do ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży oraz i-EVAL-Freizeiten do ewaluacji kolonii wśród uczestników poniżej 14 roku życia konieczne jest uzyskanie zgody rodziców. O sposobie uzyskania zgody rodziców oraz przechowywaniu otrzymanych formularzy zgody decydują organizatorzy spotkania. Zespół i-EVAL nie prowadzi w tym zakresie żadnych kontroli. Poniżej zamieszczamy formularz wyrażenia zgody połączony z listem informacyjnym do rodziców, który można wykorzystać i ew. dostosować do własnych potrzeb.