Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

Po­moc & FAQ

Na tej stronie znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć, aby przy pomocy i-EVAL ocenić międzynarodowe spotkania młodzieży lub szkolenia i programy specjalistyczne.

Jeśli nadal masz pytania lub problemy z aplikacją, a wyjaśnienia na tej stronie nie pomagają w ich rozwiązaniu, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub wyślij wiadomość na adres support[at]i-eval[dot]eu.

Krok po kro­ku: Ewau­al­c­ja przy po­mo­cy plat­for­my i-EVAL

Nasze narzędzie ewaluacyjne służy do samodzielnej oceny międzynarodowych spotkań młodzieży oraz szkoleń i programów specjalistycznych dotyczących międzynarodowej pracy z młodzieżą. Do ewaluacji wykorzystywane są szczegółowo

Idea procesu ewaluacji opiera się na założeniu, że nie istnieją uniwersalne kryteria, według których można by „mierzyć i oceniać" wszystkie spotkania. Definicję kryteriów stanowiących podstawę oceny, czy spotkanie zakończyło się sukcesem, pozostawiono zatem podmiotowi organizującemu spotkanie. Ewaluacja służy następnie sprawdzeniu, czy cele wyznaczone przez kadrę spotkania zostały osiągnięte.

Dlatego na początku należy zapytać osoby prowadzące spotkanie o cele, jakie chcą osiągnąć. Powinni ją wypełnić wszyscy członkowie zespołu, którzy pełnią w nim funkcje pedagogiczne lub organizacyjne albo realizują inne zadania merytoryczne.

Na zakończenie należy zapytać uczestników o ich przeżycia i doświadczenia ze spotkania. Jeśli to możliwe, ankietę należy przeprowadzić w przedostatnim dniu spotkania, najlepiej rano, kiedy wszyscy uczestnicy są razem (np. po śniadaniu). Wypełnianie ankiet w trakcie podróży powrotnej jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych wypadkach, ponieważ istotnym warunkiem uzyskania wiarygodnych odpowiedzi jest atmosfera sprzyjająca koncentracji.

i-EVAL jest narzędziem przeznaczonym do badania uczestników i kadry spotkań za pomocą urządzeń cyfrowych - ankiety najlepiej jest wypełniać na smartfonie, tablecie lub komputerze. Można jednak również pobrać kwestionariusze w formie pliku PDF, przeprowadzić ankietę za pomocą kwestionariuszy papierowych, a następnie ręcznie wprowadzić odpowiedzi do komputera.

Ankiety można dostosować do własnych potrzeb, a po zakończeniu badania przeanalizować wyniki i wygenerować podsumowanie w różnych formatach.

Krok 1: Re­jes­trac­ja i zakłada­nie kon­ta

Rejestracja dla użytkowników indywidualnych "

Na stronie rejestracji należy zaakceptować warunki korzystania z platformy i podać prawidłowy adres e-mail. W odpowiedzi wyślemy wiadomość zawierającą link do wstępnej rejestracji. Po jego kliknięciu możesz ustawić swoje własne hasło.

Teraz jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i-EVAL!

Rejestracja dla jednostek centralnych "

Czy odpowiadasz za większą liczbę podmiotów organizujących międzynarodowe spotkania młodzieży, np. na terenie powiatu lub całego kraju i chciałbyś ­zebrać i przeanalizować informacje zwrotne od uczestników wszystkich spotkań? W i-EVAL jest to możliwe, jeśli zarejestrujesz się jako jednostka centralna.

Jako zarejestrowana jednostka centralna masz możliwość wygenerowania zbiorczej ewaluacji wszystkich przypisanych Ci spotkań lub tylko kilku wybranych spośród nich. Możesz filtrować spotkania według różnych kryteriów i zapisywać swoje wyniki. Aby się zarejestrować, wypełnij niniejszy formularz i prześlij go pocztą lub e-mailem do zespołu i-EVAL.

Krok 2: Prze­pro­wad­ze­nie ewa­lu­ac­ji

1. Zakładanie spotkania "

Ankiety dla kadry i uczestników są generowane automatycznie, bezpośrednio po utworzeniu spotkania. Utworzenie nowego spotkania jest więc pierwszym krokiem, niezbędnym do otrzymania ankiet.

Przycisk "Utwórz nowe spotkanie" znajduje się w górnej części pulpitu, który na platformie i-Eval zastępuje tradycyjne "biurko".

Podczas zakładania spotkania, obok każdego pola przeznaczonego na wprowadzanie danych, widoczna jest mała żółta litera "i", na którą można kliknąć, żeby wyświetlić szczegółowe instrukcje dotyczące każdego z pól.

Najważniejszą decyzją jest wybór odpowiedniego typu ankiety: możesz wybrać pomiędzy dłuższym i krótszym kwestionariuszem przeznaczonym dla spotkań młodzieży, kwestionariuszem dotyczącym spotkań młodzieży ze szkół zawodowych oraz kwestionariuszem dedykowanym do oceny szkoleń i programów specjalistycznych z zakresu międzynarodowej pracy z młodzieżą. (Zwróć uwagę, że ankieta dla uczestników spotkań szkół zawodowych jest obecnie dostępna tylko w językach niemieckim, francuskim i polskim).

Na koniec kliknij "Zapisz" lub "Dalej do ewaluacji".

Spotkanie zostało pomyślnie utworzone, a w systemie zostały zapisane dwie ankiety: jedna dla uczestników, druga dla kadry. Można je teraz modyfikować, dostosowując do własnych potrzeb.

Po utworzeniu spotkania możesz

 • albo przejść bezpośrednio do ewaluacji
 • albo najpierw dostosować ankiety do swoich potrzeb.

Aby od razu rozpocząć ewaluację, kliknij przycisk na dole strony "Przejdź do ankiet".

Dalsze informacje:

 • Jeśli chcesz przetłumaczyć na inny język tytuł spotkania, który będzie umieszczony np. w nagłówku ankiety,kliknij "Tłumaczenia (opcjonalnie)" bezpośrednio pod polem tytułu. Jeśli nie wprowadzisz tłumaczenia, we wszystkich wersjach językowych ankiety pojawi się tytuł w wersji oryginalnej.
 • Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zawsze będziemożna później skorygować lub uzupełnić poszczególne dane. Nie będzie można zmienić jedynie wybranego typu ankiety, który został już zapisany w systemie.
 • Po utworzeniu spotkania i kliknięciu na "Zapisz", na dole tej samej strony, masz możliwość zaproszenia innych osób do edycji spotkania. Na przykład, możesz zaprosić kolegów, z którymi prowadzisz spotkanie, do edycji informacji i ankiet dotyczących spotkania, tłumaczenia dodatkowo wprowadzonych pytań, generowania kodów lub przeglądania wyników ankiety.
 • Na samym dole strony znajduje się zestawienie informacji o statusie ankiety, takie same informacje wyświetlane są też na pulpicie. Tutaj możesz zobaczyć, ile kodów jest obecnie w użyciu i ile ankiet zostało już wypełnionych. Kliknięcie na ikonę kłódki spowoduje zamknięcie ankiety.
 • Istnieje również możliwość wykorzystaniakluczowych danych i ankiet z podobnego spotkania np. z poprzedniego roku jako szablonu dla nowego spotkania. Aby to zrobić, należy na pulpicie, obok odbytego wcześniej spotkania kliknąć przycisk "Użyj jako szablonu dla nowego spotkania". Oczywiście "stare" spotkanie z Twoimi danymi, nie zostanie przez to zastąpione przez nowe i będzie nadal dostępne w systemie.
2. Edycja kwestionariuszy (opcjonalnie) "

Aby dostosować ankietę dla uczestników lub kadry do potrzeb swojego spotkania, kliknij na przycisk "Podgląd i edycja ankiety".

Spowoduje to wyświetlenie wszystkich pytań standardowo zawartych w danym rodzaju ankiety.

W zależności od rodzaju ankiety, dostępne są moduły dotyczące różnych tematów, które możesz wybrać i dodać w całości, zaznaczając odpowiednie pole.

Z kolei usuwając znak wyboru po prawej stronie, możesz usunąć ze standardowej ankiety maks. 10 pytań.

Możesz także dodać własne pytania i przetłumaczyć je na języki, których potrzebujesz. Ponadto możesz rozszerzyć zakres oceny satysfakcji, sformułować dodatkowe stwierdzenia z przyporządkowanymi im polami wyboru odpowiedzi ­oraz pytania otwarte – albo też z puli dostępnej na platformie wybrać naukowo przetestowane i przetłumaczone pytania z różnych obszarów tematycznych.

Po zakończeniu pracy nie zapomnij tylko zapisać zmian.

3. Przeprowadzenie ankiety "

Ankietę można rozpocząć po kliknięciu przycisku "Sondaż".

Aby uczestnicy spotkania lub członkowie kadry mogli wziąć udział w ankiecie, udostępnij im 8-literowy kod, link lub kod QR znajdujący się na tej samej stronie.

Alternatywnie możesz indywidualnie zaprosić respondentów do udziału w ankiecie wysyłając im e-maila. Aby to zrobić, wprowadź kolejno adresy e-mail respondentów w polu "Używanie kodów indywidualnych" lub załaduj plik CSV z adresami e-mail i wybierz język/języki, w którym/których respondenci mają otrzymać zaproszenia. Każdy z respondentów otrzyma następnie wiadomość e-mail z indywidualnym linkiem, który przeniesie go bezpośrednio do jego własnej ankiety. Linki te nie są przechowywane w systemie i nie są w żaden inny sposób wykorzystywane.

Trzecia opcja polega na utworzeniu (również po kliknięciu przycisku "Używanie kodów indywidualnych"), a następnie pobraniu listy kodów do indywidualnego wykorzystania. Kody te należy rozdać respondentom zgodnie z zasadą: tylko jeden kod na osobę! Możesz na przykład wywiesić listę kodów w widocznym miejscu z prośbą, by każdy z respondentów skreślił kod, którego użył. Jeszcze lepiej jest wyciąć wydrukowane kody i rozdać je ankietowanym. Kod należy wpisać na stronie głównej i-EVAL. Po wprowadzeniu kodu ankietowana osoba zostanie automatycznie przekierowana do właściwej ankiety i będzie mogła rozpocząć jej wypełnianie.

4. Zamknięcie ankiety "

Na pulpicie można w każdej chwili sprawdzić, ilu uczestników lub członków kadry już wypełniło ankietę lub jest w trakcie jej wypełniania ("Kody w użyciu").

Kiedy już wszystkie kody zostaną użyte do wypełnienia ankiety i będziesz mieć dostateczną liczbę zakończonych ewaluacji, możesz "zamknąć ankietę" klikając na ikonę kłódki na pulpicie lub na stronie ankiety.

(Zamkniętą ankietę można w każdej chwili wznowić, np. jeśli w późniejszym czasie zgłoszą się uczestnicy, którzy będą jeszcze chcieli wziąć udział w badaniu).

Po zamknięciu ankiety zostaniesz najpierw poproszony o podanie kilku dodatkowych informacji na temat przebiegu spotkania. Informacje te są bardzo pomocne przy kompleksowej ocenie większej liczby spotkań oraz przy ewaluacji przeprowadzanej przez jednostki centralne i organizacje nadrzędne, a także w analizach realizowanych w celach naukowych.

Krok 3: Ana­liza wy­ni­ków

1. Przeglądanie, udostępnianie i pobieranie wyników "

Po zamknięciu ankiety jej wyniki pojawiają się w różnych formach: klikając na wybrane pytanie, otrzymasz wykres, wartość uśrednioną i odchylenie standardowe dla tego pytania. Wyniki możesz eksportować w różnych formatach jako obraz lub plik tekstowy.

 • W dokumencie "Ewaluacja kompaktowa" znajdziesz wyniki podsumowane na trzech stronach. Jest to najwygodniejsza forma ewaluacji dla większości zastosowań.
 • "Utwórz plik pdf z tej strony": Dokument zawiera wykres dla każdego pytania kwestionariusza oraz podstawowe dane statystyczne, które są widoczne na stronie.
 • Dane surowe można pobrać w postaci pliku Excel, a następnie odczytać w profesjonalnych programach statystycznych, takich jak np. SPSS.
 • Plik Excel "Porównanie celów i wyników" zawiera bezpośrednie zestawienie celów sformułowanych przez kadrę spotkania z odpowiedziami jego uczestników. Uwaga: przed wygenerowaniem tego pliku, należy najpierw zamknąć obie ankiety (kadry i uczestników).

Ewaluację kompaktową możesz w prosty sposób przekazać dalej, np. do wszystkich członków zespołu. Aby to zrobić, na stronie z wynikami wybierz "Opublikuj ewaluację kompaktową". Po potwierdzeniu tego wyboru, ewaluacja kompaktowa będzie dostępna online po użyciu linku, który można udostępnić na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, Facebooka lub Twittera.

Aby obejrzeć i pobrać wyniki w innych językach, wystarczy przejść na odpowiednią stronę za pomocą przycisku wyboru języka w prawym górnym rogu.

2. Łączenie wyników kilku spotkań "

Aby połączyć wyniki na przykład wszystkich spotkań zrealizowanych w danym roku lub wyniki jednego spotkania odbywającego się na przestrzeni kilku lat i przeprowadzić ich kompleksową ewaluację, kliknij przycisk "Utwórz kombinację wyników" w dolnej części pulpitu.

Na następnej stronie zestawieniu wyników, które chcesz utworzyć, nadaj możliwie najbardziej jednoznaczny tytuł (np. "Wszystkie spotkania polsko-niemieckie 2021, uczestnicy") i wybierz grupę respondentów, których wyniki chcesz połączyć. Możesz łączyć wyniki tylko w ramach takiej samej grupy respondentów (np. tylko ankiety uczestników lub tylko ankiety kadry). Na liście pojawią się wtedy wyłącznie spotkania odpowiadające Twojemu wyborowi.

Jeśli chcesz jeszcze bardziej zawęzić wybór, możesz dalej filtrować według typu ankiety, daty rozpoczęcia i zakończenia spotkań oraz liczby uczestników lub członków kadry.

Aby wybrać spotkania, których wyniki chcesz połączyć, zaznacz je, zakreślając pole wyboru w pierwszej kolumnie. Następnie kliknij przycisk "Utwórz kombinację wyników".

Na następnej stronie zostaną wyświetlone wyniki uzyskane poprzez połączenie wszystkich danych z wybranych spotkań w takich samych formatach, jak w przypadku pojedynczego spotkania.

Jeżeli ankieta dotycząca jednego z wybranych spotkań zostanie w późniejszym okresie otwarta przez organizatorów w celu przeprowadzenia badania kolejnych uczestników lub członków kadry, to po jej ponownym zamknięciu, spotkanie objęte ankietą zostanie automatycznie uwzględnione w zestawieniu wyników łącznie z nowymi danymi. Dlatego zawsze warto pobrać z systemu aktualną wersję plików PDF lub Excel, szczególnie, jeśli mają być one wykorzystane do ewaluacji spotkań albo przygotowania zespołu itp.

Dals­ze wska­zów­ki dla "pro­fes­jo­na­lis­tów"

Ankiety papierowe zamiast smartfonów "

i-EVAL jest narzędziem przeznaczonym do badania uczestników i kadry spotkań młodzieży za pomocą urządzeń cyfrowych – najlepiej, gdy ankiety są wypełniane na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Mogą jednak istnieć powody uzasadniające przeprowadzenie ewaluacji za pomocą ankiet w formie papierowej - czy to dlatego, że w miejscu, gdzie odbywa się spotkanie nie ma odpowiedniego sprzętu albo zasięg WIFI jest słaby, czy też dlatego, że nie chcesz obciążać uczestników dodatkową pracą przed ekranem, czy wreszcie dlatego, że zamierzasz połączyć ankietę z innymi, kreatywnymi metodami ewaluacji.

Dlatego i-EVAL oferuje również możliwość pobrania ankiet w formie pliku PDF, aby można było je wydrukować i przeprowadzić ewaluację z użyciem kwestionariuszy papierowych.

Pliki PDF dla obu typów ankiet można znaleźć na stronie z ankietami (tj. na stronie, która pokazuje się po utworzeniu spotkania).

Aby w takim przypadku móc analizować wyniki, musisz manualnie wprowadzić odpowiedzi respondentów. Możesz to zrobić klikając na przycisk "Używanie papierowych kwestionariuszy i ręcznie wprowadzanie danych" na dole strony ankiety, tej samej, na której normalnie generowane są kody do ankiety w formie cyfrowej.

Odpowiedzi respondentów wprowadzaj zawsze na stronie w tej wersji językowej, w której wypełniony był kwestionariusz papierowy. Jeśli więc wprowadzasz dane z niemieckiej ankiety, zrób to na niemieckiej wersji strony; w przypadku francuskiej ankiety, przejdź na wersję francuską klikając na samej górze po prawej stronie przycisk wyboru języka, i tak dalej. Jest to jedyny sposób, aby na przykład przy pytaniu o typ szkoły mieć do wyboru odpowiednie warianty odpowiedzi.

Zaleca się, aby kwestionariusze w wersji papierowej najpierw ponumerować, tak by w przypadku niejasności podczas ręcznego wprowadzania danych od razu było widać, które kwestionariusze w wersji papierowej odpowiadają poszczególnym ankietom cyfrowym.

Przeprowadzanie kompleksowej ewaluacji przez jednostkę centralną lub organizację nadrzędną "

Po utworzeniu spotkania na platformie i-EVAL, masz możliwość nadania praw do przeglądania danych różnym jednostkom centralnym. Uprawnienie to jest nadawane podczas tworzenia nowego spotkania poprzez wpisanie nazwy jednostki w oknie dialogowym "Jednostka centralna". Jednostka centralna powinna poinformować podmioty składające wnioski za jej pośrednictwem, jaką dokładnie nazwę jednostki powinny podać, ponieważ tylko poprawnie wpisana nazwa umożliwi przyporządkowanie podmiotów do właściwej jednostki. Możesz przyznać prawa do przeglądania danych kilku jednostkom centralnym; kolejne wpisywane nazwy należy tylko oddzielić przecinkami. Prawo do wglądu w dane można później cofnąć, zmieniając wpis w polu "Jednostka centralna".

Po zarejestrowaniu się jako jednostka centralna (patrz wyżej: Rejestracja jako jednostka centralna), na stronie "Utwórz kombinację wyników" możesz zobaczyć wyniki wszystkich spotkań, do których organizatorzy przyznali Ci prawo wglądu w dane: na liście zobaczysz wszystkie spotkania, przy których wpisano Twoją jednostkę centralną i dla których wypełnianie ankiet zostało już zakończone.

Ze względu na anonimowość, nie możesz przeglądać wyników pojedynczych spotkań, a jedynie tworzyć kombinacje wyników, na przykład ze wszystkich spotkań zrealizowanych w danym roku. Aby zobaczyć zestawienie wyników, należy połączyć dane dotyczące co najmniej dwóch spotkań.

Aby to zrobić, najpierw wybierz grupę respondentów, których ankiety chcesz połączyć. Można łączyć tylko wyniki tej samej grupy (tj. tylko ankiety uczestników lub kadry itp.). Na liście pojawią się wtedy tylko odpowiadające im spotkania. Jeśli chcesz bardziej ograniczyć wybór, możesz również filtrować według typu ankiety, daty rozpoczęcia i zakończenia spotkań oraz liczby uczestników lub kadry. Nadaj kombinacji wyników tytuł (np. "Wszystkie spotkania polsko-niemieckie lato 2021").

Wybierz spotkania, których wyniki chcesz połączyć, zaznaczając je haczykiem w pierwszej kolumnie. Następnie kliknij na "Utwórz kombinację wyników". Następnie kliknij "Dalej".

Na następnej stronie zostaną wyświetlone w różnych formatach wyniki uzyskane przez połączenie wszystkich danych wybranych spotkań (patrz wyżej: Udostępnianie i pobieranie wyników).

Jeżeli ankieta dotycząca jednego z wybranych spotkań zostanie w późniejszym okresie otwarta przez organizatorów w celu przeprowadzenia badania kolejnych uczestników lub członków kadry, to spotkanie objęte taką ankietą zostanie usunięte z kombinacji wyników, a po ponownym zakończeniu badania, będzie znowu automatycznie uwzględnione w zestawieniu, łącznie z nowymi danymi. Dlatego zawsze warto pobrać z systemu aktualną wersję plików PDF lub Excel, szczególnie, jeśli mają być one wykorzystane do ewaluacji spotkań albo przygotowania zespołu itp.

Współpraca przy dalszym rozwoju i-EVAL "

Internetowa platforma i-EVAL opiera się na zaangażowaniu instytucji i osób zajmujących się międzynarodową pracę z młodzieżą. Nowe inicjatywy umożliwiające dalszy rozwój platformy zawsze więc będą mile widziane. Jeśli masz propozycje dotyczące na przykład nowych modułów pytań, wersji językowych lub innych możliwości wykorzystania systemu, prosimy o kontakt – wprowadzenie zmian jest jednak zazwyczaj możliwe tylko w przypadku zapewnienia odpowiedniego dofinansowania.

Kontakt do kierownictwa naukowego sieci badawczej Forschungsverbund Freizeitenevaluation (EH Ludwigsburg / TH Köln) znajdziesz tutaj: https://freizeitenevaluation.de/team/ (opens in a new window)

Aktualne informacje o zmianach w projekcie można otrzymywać na bieżąco zapisując się do newslettera (wydawanego w języku niemieckim): http://freizeitenevaluation.de/Newsletter-Anmeldung. (opens in a new window)

FAQ

Do tej pory używałem "starej" platformy. Co się stało z moimi danymi? "

Ponieważ nowa platforma jest oparta na innym oprogramowaniu i zupełnie nowej strukturze bazy danych, niestety nie będzie możliwości migracji istniejących kont użytkowników oraz danych zebranych w ciągu ostatnich 5 lat na i-EVAL na nową platformę.

Od początku 2022 roku - stara platforma nie jest już dostępna. Jeśli wcześniej pobrali Państwo i zapisali swoje dane w formacie CSV, mogą je Państwo połączyć z danymi z nowej platformy (również w formacie CSV), aby móc dalej pracować z nimi np. w programach statystycznych. Nie ma możliwości importu danych ze starej platformy do nowej.

Po co przeprowadzać ewaluację? "

Na to pytanie jest wiele odpowiedzi, np.:

 • Aby dowiedzieć się, czy zostały osiągnięte założone cele, czy projekt odpowiadał oczekiwaniom uczestników, a także czy metody, wykorzystywane podczas spotkania, były odpowiednie.
 • Ponieważ wyniki ewaluacji są ważnym elementem zarządzania projektami w danej organizacji. Są one doskonałym materiałem do pracy nad jakością  projektów. Przecież jedno spotkanie się kończy, a drugie zaczyna.
 • Aby móc ubiegać się o wsparcie od potencjalnych sponsorów oraz o dotacje na Państwa przedsięwzięcia i dla Państwa organizacji. Rzetelnie opracowane wyniki ewaluacji mogą być przekonywującym atutem podczas zdobywania nowych środków na kolejne projekty.
 • Ponieważ ewaluacja projektu jest często obligatoryjną częścią sprawozdania finansowego i merytorycznego z projektu.

Same dane statystyczne na niewiele się zdadzą. Wyniki powinny zostać zinterpretowane i przedyskutowane.

Czy w ramach i-EVAL istnieje specjalne zobowiązanie dot. obchodzenia się z danymi? "

Autorom narzędzia „Ewaluacja międzynarodowych spotkań młodzieży” od początku zależało na wypracowaniu metody, która pomogłaby wnioskodawcom i ich współpracownikom w podnoszeniu jakości pracy nad projektem, przy założeniu, że nie będzie ona równocześnie narzędziem służącym kontroli tej pracy. Grupa projektowa (PNWM, FNWM, bkj, Freizeitenevaluation) podczas wspólnego spotkania w lutym 2006 r. w Warszawie przyjęła jednogłośnie poniższe zasady stosowania narzędzia i-EVAL:

 • Celem projektu jest stworzenie prostej i taniej możliwości dla każdego podmiotu przeprowadzenia ewaluacji własnej pracy.
 • Narzędzie ewaluacyjne będzie używane tylko do podniesienia jakości programu, nie będzie natomiast narzędziem nadzoru.
 • Praca z uzyskanymi w procesie ewaluacji danymi wymaga zachowania ich anonimowości. Poufność pracy z danymi odnosi się do wszystkich obszarów i poziomów ich opracowywania.
 • Dane uzyskane przez poszczególne podmioty powinny być na bieżąco zbierane i zestawiane.
 • Zapoznawanie się z danymi oraz ich interpretacja wymaga otwartości i samokrytyki.
 • Ocena i interpretacja odbywa się we współpracy z osobami, których dotyczy.
 • Dalszy rozwój tego narzędzia jest jak najbardziej pożądany, jednak przy zachowaniu standardów naukowych.
 • Każdy użytkownik tego narzędzia zobowiązany jest w zakresie swoich obowiązków do przejrzystego stosowania i zachowania powyższych zasad.

Prosimy również o zapoznanie się z naszą koncepcją ochrony danych i etyki. (opens in a new window)

Mam pytania / problemy dot. korzystania z i-EVAL. Do kogo mogę się zwrócić? "

Najlepszym sposobem jest wysłanie wiadomości e-mail na adres support[at]i-eval[dot]eu lub skorzystanie z formularza kontaktowego (opens in a new window). Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to tylko możliwe.

Kto ma dostęp do danych? "

Dostęp do danych ma Biuro ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą RFN (IJAB) jako podmiot odpowiedzialny za projekt, Domaininhaber und Hosting-Vertragspartner, Cosmoblonde GmbH jako twórca platformy, a także Projekt Ewaluacja podróży młodzieżowych jako administrator platformy i w celu całościowej oceny danych, jeśli podmioty wyraziły na to zgodę. Ponadto każdy użytkownik podczas tworzenia ewaluacji może zaprosić innych użytkowników do edycji i wglądu do danego spotkania. 

Gdzie zapisywane są dane? "

Dane zapisywane są na serwerze znajdującym się na terenie Monachium.

Czy dane są transferowane i zapisywane w sposób zaszyfrowany? "

Przepływ danych pomiędzy klientem (czyli komputerem, smartfonem itp.) a serwerem jest szyfrowany w trybie SSL.

Co dokładnie dzieje się z danymi, kiedy wyrażę zgodę, aby wyniki moich ewaluacji mogły być wykorzystywane w ramach projektu badawczego Ewaluacja podróży młodzieżowych? "

Kto podczas tworzenia spotkania wyrazi zgodę na anonimową ocenę danych do celów naukowych, pozwala, aby pozyskane dane empiryczne dot. międzynarodowych spotkań młodzieży mogły zostać poddane naukowej ocenie i opublikowane. Podobne analizy miały miejsce już  w latach poprzednich. W przypadku, gdy planowana jest ocena większej ilości danych, dane ze wszystkich spotkań, których organizatorzy wyrazili na to zgodę, są zestawiane anonimizowane i poddawane ocenie przez zespół projektowy Ewaluacja spotkań młodzieżowych. W tym procesie nie są przekazywane żadne dane osobowe, por. nasza koncepcja ochrony danych i etyki (opens in a new window).

Czy możliwość uzyskania wyników z "grupy", w której jest tylko jeden wypełniony kwestionariusz, nie narusza zasady anonimowości respondentów? "

Jeśli, w skrajnym przypadku, grupa respondentów składa się tylko z jednej osoby, osoba odpowiedzialna za ewaluację może również w tym przypadku przeglądać wyniki w systemie i w ten sposób uzyskać dostęp do odpowiedzi tej jednej osoby. W wielu systemach zwyczajem jest więc podawanie wyników tylko wtedy, gdy odpowiedziało na nie co najmniej pięć osób. W naszym systemie byłoby to jednak bezużyteczne: Ci, którzy koniecznie chcą zapoznać się z odpowiedziami tylko jednego respondenta, mogliby np. samodzielnie odpowiedzieć na cztery inne kwestionariusze i wówczas uzyskaliby dostęp do wyników.  Dlatego nie zdecydowaliśmy się na rozwiązanie techniczne (którego wadą byłby również początkowy brak dostępu do wyników w przypadku małych badań testowych). Przed uzyskaniem dostępu do wyników należy raczej potwierdzić, że wyniki nie zostaną wykorzystane, jeśli nie zostanie zagwarantowana anonimowość respondentów. Gdyby dane te były nadal wykorzystywane, stanowiłoby to naruszenie podstawowych zasad naszego systemu.

 

Co się stanie, jeśli wyrażę zgodę na udostępnianie wyników mojego spotkania Jednostce centralnej? "

Jeśli wprowadzili Państwo w polu „Jednostka centralna” nazwę jednej lub kilka organizacji i zaznaczyli pole zgody na przetwarzanie danych, po zamknięciu przez Państwo ewaluacji podane organizacje mają możliwość wykorzystania anonimowych wyników ewaluacji w zestawieniu ewaluacji wszystkich im przypisanych spotkań. Jednostka Centralna jedynie w ramach takiego zbiorczego zestawienia wyników szeregu spotkań otrzymuje dostęp do danych. Oprócz tego otrzymuje jedynie wgląd do samych wyników ewaluacji i nie może dokonywać zmian w ankietach ani nie ma dostępu do adresów mailowych uczestników ewaluacji. Jeśli Państwo chcą udostępnić wyniki, pozostać jednak jako organizator/organizacja anonimowo, prosimy pozostawić pole „Organizacje partnerskie ” puste. Jednostka centralna nie będzie mogła przyporządkować nikomu spotkanie. (W celu zarejestrowania się jako Jednostka centralna prosimy wypełnić poniższy formularz i o przesłanie go pocztą lub mailem zespołowi i-EVAL).

Jaki jest cel automatycznego zakończenia ewaluacji w momencie braku jakiejkolwiek aktywności w przeciągu czterech tygodni? Dlaczego warto zaznaczyć tą opcję? "

W celu usunięcia spotkania trzeba wejść pod danym spotkaniem na „edycję”, na samym końcu strony znajdzie się przycisk „usuń”. Jeśli potwierdzą Państwo następnie usunięcie, spotkanie zostanie nieodwracalnie usunięte wraz ze wszelkimi danymi z systemu. Uwaga: oznacza to, że nie tylko Państwo nie będą już mieli dostępu do danych ale również osoby, które Państwo zaprosili do edycji spotkania, i Projekt Ewaluacji podróży młodzieżowych oraz Jednostki centralne, którym udostępnili Państwo wcześniej wyniki ewaluacji. Usunięte zostaną wszystkie wypełnione przez uczestników i kadrę ankiety oraz kombinacje wyników, w których pojawiało się usunięte spotkanie.

Jak mogę usunąć spotkanie i co dzieje się z danymi? "

Można usuwać tylko spotkania, które zostały utworzone przez siebie. Aby usunąć spotkanie, należy kliknąć na "usuń" na dole strony edycji spotkania. Jeśli na pytanie bezpieczeństwa odpowiesz również "usuń", dane dotyczące spotkania zostaną całkowicie i nieodwołalnie usunięte z systemu.

Uwaga: Oznacza to, że nie tylko Ty nie będziesz miał już dostępu do spotkania, ale także koledzy, których zaprosiłeś do edycji spotkania. Kwestionariusze wypełnione przez uczestników i/lub pracowników zostaną usunięte. Usuwane są również zestawienia wyników kilku spotkań, w których znajdowało się usunięte spotkanie. Nawet jednostik centralne, którym udzieliliście Państwo dostępu do wyników, nie będą już mogły uzyskać do nich dostępu - oczywiście nie będzie go miało również Projektu Badawczego Ewaluacja podróży młodzieżowych.

Nie można usunąć spotkań, których się nie utworzyło, ale można je usunąć z listy spotkania. Aby to zrobić, przejdź do strony edycji spotkania i kliknij na zakładkę "Autor i zaproszeni użytkownicy" na dole. Tam znajdziesz swoją nazwę pod zaproszonymi użytkownikami. Kliknięcie ikony kosza spowoduje usunięcie użytkownika z listy użytkowników dla tego spotkania i usunięcie spotkania z listy spotkania. Nie będziesz miał już dostępu do spotkania. Autor spotkania otrzyma powiadomienie.